Bij het uitvoeren van een onderzoek of een ontwikkeling is het veelal nuttig om kennis te nemen van ontwikkelingen in het specifieke vakgebied en kennis te maken met vakgenoten. Daartoe worden er op allerhande terreinen internationale congressen georganiseerd. Het Maritime Design Forum herkent het belang van congressen, omdat via dit kanaal het kennisniveau verhoogd wordt.

Voor sommigen zijn de kosten die aan dergelijke congressen verbonden zijn prohibitief. Het Forum wil die drempel gedeeltelijk wegnemen door het leveren van een financiële bijdrage.

Tegemoetkoming in de kosten van congresbezoek

Hoewel het bestuur er met het oog op de beschikbare middelen vanaf kan wijken is de richtlijn dat de vergoeding bestaat uit:

  • 100% van de congreskosten, excl. verblijf en vertier.
  • 50% van de reiskosten

Voorwaarden

  • De kandidaat moet een onderzoek uitvoeren of een ontwikkeling plegen op het gebied van CAD (Computer Aided Design) in de maritieme techniek.
  • Het onderzoek, dan wel de ontwikkeling, vindt plaats in het kader van een studie of promotie aan een universiteit of hogeschool.
  • Als tegenprestatie geeft de kandidaat een kort verslag aan het Forum van de meest innovatieve zaken die op het congres aan de orde zijn gekomen. Dat verslag is vrij van vorm, het kan schriftelijk, maar een korte presentatie bij een vergadering van het Forum wordt meer op prijs gesteld.

Beschikbaar budget

Er is een budget van ongeveer 2000 euro per jaar beschikbaar. Dit budget is goed voor twee stipendia per jaar.

Aanvraagprocedure

De kandidaat richt een verzoek met motivatie aan Sieger Sakko, secretaris van het bestuur van het Forum, via E sakko@maritimetechnology.nl.

Het volgende is in het verzoek opgenomen:

  • de aard en het doel van het onderzoek of de ontwikkeling.
  • het congres wat daar verband mee houdt en wat men graag wil bezoeken.
  • een schatting van de congres- en reiskosten.

Het bestuur beschikt binnen zes weken over de aanvraag.